Finska

Anna Rakemaa: Varför måste informationen om skogslagsobjekten uppdateras?

06.11.2019

Anna Rakemaa är Skogscentralens skogsdirektör och har ansvarat för karteringen av skogslagsobjekten sedan 2001.

Alla bloggtexter

Under de senaste veckorna har Skogscentralens arbete med att uppdatera uppgifterna om skogslagsobjekten debatterats. Det som inte har lyfts fram är varför den här uppdateringen görs och vad det egentliga syftet är.

Materialet ojämnt

Materialet med skogslagsobjekten har samlats in under de senaste tjugo åren via kartering, skogsbruksplanering och granskningsverksamhet. Hundratals personer har deltagit i arbetet och upprätthållandet av materialet har fram till 2012 varit de tretton regionala Skogscentralernas uppgift.

På grund av att det har varit så många involverade och många organisationer har satt sina spår i materialet så finns det fel och brister i innehållet, aktualiteten och avgränsningarna i det. I materialet finns alltså objekt som efter noggrannare granskning visat sig aldrig ha varit särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 paragraf.

När Skogscentralen inledde sin verksamhet som nationell organisation år 2012 blev materialet till en nationell databas och den ojämna kvaliteten blev då tydligare.

Skogslagsobjekt måste alltid bevaras

När man diskuterar uppdateringar av materialet måste man komma ihåg att materialet skiljer sig från naturvårdslagens naturtypsmaterial, där NTM-centralen fattar beslut om avgränsning av området och området sedan förses med ett förbud att förändra något som har med naturtypens särdrag att göra.

För skogslagsobjekten fattas inga beslut, utan objekten ska enligt skogslagen alltid bevaras i samband med åtgärder i skogen. Objekten ska lämnas ifred också om de inte finns i Skogscentralens databas över skogslagsobjekt. Den rådgivning och utbildning som erbjuds åt aktörer och skogsägare spelar förstås en viktig roll här.

Skogslagsmaterialet bygger på den kartering som utfördes 1999-2004 med målet att hjälpa skogsägare att känna igen särskilt viktiga livsmiljöer.

Skogscentralens material innehåller inte alla skogslagsobjekt

Skogscentralens material kan främst berätta var det sannolikt finns ett skogslagsobjekt. Objektets slutliga klassificering som livsmiljö enligt skogslagens 10 § fastställs antingen i samband med förhandsbesked om en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagens 14 § eller i samband med annan förvaltningsåtgärd.

Skogscentralens skogslagsmaterial berättar alltså inte hur många skogslagsobjekt det finns eller hur stora de är och därför finns det en stor risk för fel om det utnyttjas för att bedöma utvecklingen av skyddet.

Digitaliseringen gör det möjligt att beakta mångfalden ännu bättre än förr

I det praktiska skogsbruket och i verkställandet och planeringen av naturskyddet utnyttjas geodata. Samtidigt försöker man digitalisera processen kring användningen och administreringen av naturresurser. Just nu utvecklas nya geodatabaserade metoder för att hitta nya skogslagsobjekt.

Mångsidigt material och utnyttjandet av det har öppnat nya och intressanta möjligheter att trygga mångfalden. Därför är det speciellt viktigt att det offentliga materialet som utnyttjas i det här arbetet är uppdaterat och att kvaliteten och användbarheten är allmänt kända. Bra verktyg för det här är beskrivning av metadata och kvalitetsbeskrivning.

Skogscentralen har i slutet av 2017 gjort en bedömning av kvaliteten på det nationella skogslagsmaterialet och utgående från det inlett arbetet med att förbättra materialets användbarhet, aktualitet och kvalitet. I det här arbetet har vi också beaktat den ändring som gjordes i skogslagens 10 § år 2014, enligt vilken särskilt viktiga livsmiljöer alltid ska vara små (arealen högst 2 hektar) eller av mindre betydelse i skogsbrukshänseende. Det här har minskat mängden objekt i materialet som är större och av skogsbruksmässig betydelse.

Betydelsen av skogslagens ändring utvärderas som bäst i Jord- och skogsbruksministeriets projekt.

Skogslagsobjekten uppdateras hela tiden

Diskussionen kring uppdateringen av skogslagsmaterialet är välkommen. Tack vare den kan vi alla fundera på hurdan information om mångfalden vi använder inom naturskyddet, övervakningen av skogslagen och naturresursekonomin. Det sker hela tiden förändringar i skogen både vad gäller användningen av skogen och i naturen i sig. Bara med kontinuerligt uppdaterad information av god kvalitet kan vi trygga mångfalden.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.