Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Jarkko Partanen: Är skogslagsobjekten enda sättet att trygga mångfalden?

24.10.2019

Jarkko Partanen

Jarkko Partanen är chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Alla bloggtexter

Den nuvarande skogslagen trädde i kraft 1996 och i lagens 10 paragraf definierades då sju livsmiljögrupper.  Målet var att trygga skogsnaturens mångfald genom att erbjuda livsmiljöer åt krävande skogsarter.

När lagen hade trätt i kraft började man kartlägga de här objekten, ett arbete som kunde slutföras under 2004. När kartläggningen var klar hade totalt 95 922 objekt enligt skogslagens 10 paragraf hittats med en total yta på 59 909 hektar. Kartläggningens slutrapport finns att läsa på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Antalet skogslagsobjekt ökar hela tiden

Materialet har sedan den ursprungliga kartläggningen slutfördes uppdaterats i samband med olika fältbesök och anmälningar inskickade av skogsbranschens aktörer. I oktober 2019 var den sammanlagda storleken på kända skogslagsobjekt 69 539 hektar och antalet var 122 076 stycken.

Skogslagsobjekten uppdateras kontinuerligt eftersom de alltid måste möta de krav som den gällande skogslagen ställer. Skogslagen stipulerar att alla särskilt viktiga livsmiljöer som anges i 10 paragrafen ska uppfylla de särdrag som nämns för de olika livsmiljötyperna, vara i naturtillstånd eller ett tillstånd som liknar det, vara små eller av ringa skogsbruksmässig betydelse och dessutom tydligt avvika från den omgivande skogsnaturen.

Avgränsningen av skogslagsobjekten och klassificeringen av livsmiljöerna ändras i takt med att vi får mer information om objekten.

Vad har ändrats nu?

Sedan början av 2018 har information om skogslagsobjekten uppdaterats mer systematiskt än förr. Arbetet behövde göras eftersom informationen om skogslagsobjekten skilde sig beroende på område till exempel vad gäller avgränsningen av objekten och mötandet av de ovan nämnda kraven i lagen. Dessutom fanns det speciellt i det äldsta materialet fel i lägesdata som bland annat berodde på att äldre flygfotografier och kartmaterial inte var tillräckligt noggranna. Också skogslagen har under åren ändrats och det har påverkat definitionen av objekten, något som också har beaktats i det pågående arbetet.

Målet har varit att åtgärda alla fel i uppgifterna om skogslagsobjekten, att avlägsna regionala skillnader och på alla sätt förbättra materialets kvalitet. Samtidigt har jämlikheten mellan skogsägare och aktörer i olika delar av landet förbättrats, i och med att objekten är av jämnare kvalitet och uppfyller skogslagens alla krav. Det är viktigt att materialet är av jämn kvalitet, för Skogscentralen utnyttjar det i övervakandet av skogslagen.

En del av de äldsta objekten har inte uppfyllt alla krav i skogslagen

Som en följd av informationsuppdateringen har en del av de objekt som förut definierats som objekt enligt skogslagens 10 paragraf avlägsnats från materialet eller minskats i omfång. Å andra sidan har vi också tagit in nya objekt i materialet och en del objekt har blivit större.

Uppdateringsarbetet som nu har gjorts har på ett betydande sätt påverkat avgränsningarna av småvattenobjekt enligt skogslagens 10 paragraf, eftersom det förut fanns stora regionala skillnader bland dem. Dessutom noterade vi att avgränsningen av de här objekten måste vara bredare än den som har använts när lagen var ny för att objektens särdrag ska kunna bevaras på det sätt som skogslagen avser. Därför har vi strävat efter att avgränsa områdena större.

Skogslagsobjekt som tidigare har avgränsats alltför snävt har i och med de uppdaterade avgränsningsrekommendationerna avlägsnats från materialet. Det är omöjligt att säga exakt hur många objekt som har avlägsnats eftersom en del av objekten har flyttats till andra klasser av värdefulla livsmiljöer.

Samtidigt är det viktigt att notera att den noggrannare avgränsningsanvisningen ökar bredden på den omedelbara närmiljön för de nuvarande och alla kommande småvattenobjekt och på ett betydande sätt förbättrar förutsättningarna för mångfalden. Tolkningsrekommendationerna finns på Skogscentralens webbplats.

Som en följd av att vi har gått igenom data under de senaste åren har de bördigaste objekten och de med tätast bestånd som utgör omedelbara närmiljöer kring småvattendrag, alltså lundar och kärr, minskat med kring 3 400 hektar eller 3 500 stycken.

Trots den här minskningen har antalet objekt av den här typen ökat med omkring 4 800 hektar och 12 000 stycken jämfört med då den ursprungliga kartläggningen slutfördes år 2004.

Mångfalden tryggas på många sätt

De särskilt viktiga livsmiljöerna i skogslagens 10 paragraf utgör grunden för beaktandet av mångfalden, men är inte det enda sättet att göra det.

Skogsdata innehåller också information om andra värdefulla livsmiljöer som tillsammans utgör en areal på 150 000 hektar. De här är objekt med naturvärden men som inte uppfyller de krav som ställs i skogslagens 10 paragraf. Många av dem är också naturobjekt enligt PEFC- eller FSC-certifieringen och användningen begränsas av certifieringssystemens krav.

Dessutom går det att sluta tioåriga miljöstödsavtal enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, vilket innebär att det skyddade området inte kan utnyttjas för skogsbruksändamål under avtalsperioden. En del skyddade områden utvecklas under de tio åren till objekt som uppfyller kraven i skogslagens 10 paragraf.

Många markägare sparar värdefulla naturobjekt på eget initiativ. Också i den vardagliga skogsvården har åtgärder för främjande av skogsnaturens mångfald blivit allt vanligare, då skogsbranschens aktörer satsar på att beakta naturvärden. Exempel på sådana åtgärder är att i avverkningar lämna viltbuskage och lämna orörda skyddszoner längs vattendrag.

Vi hoppas i framtiden kunna erbjuda noggrannare naturdata

Framtagandet av naturdata är en av fokuspunkterna när Skogscentralens verksamhet utvecklas. Vi utvecklar just nu lovande metoder för kartläggning av nya objekt. Vi tror att de kommer att vara till stor hjälp under kommande år för att bättre beakta mångfalden i planeringen av användningen av skogen.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.