Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Juha Tuononen: Ger din skog förnybar energi?

07.10.2021

Juha Tuononen

Skribenten är expert på skogsvård vid Finlands skogscentral. Hans tidigare arbetsuppgifter har handlat bland annat om tillgången till bioenergi och främjandet av dess användning. På fritiden rör han sig ute i naturen och sysslar också med skogs- och naturvård.

Alla bloggtexter

Skogsenergi från biprodukter inom skogsindustrin och skogsbruket

Att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor är oerhört viktigt i strävan att dämpa klimatförändringen. Skogsenergi är en del av lösningarna som baserar på förnybara energikällor och en viktig råvara på det nationella planet. Varje år avverkas tiotals miljoner kubikmeter virke på ett hållbart sätt att vidareförädlas till olika produkter som används i hemlandet eller exporteras. Samtidigt fås skogsenergi kostnadseffektivt från biprodukterna inom skogsindustrin och skogsbruket.

Den totala energiförbrukningen ökade med 21 procent mellan åren 1990 och 2018, men utsläppen av växthusgaser i Finland minskade med en fjärdedel under samma period. Det var möjligt tack vare att man utnyttjade skogsenergi. Under nämnda period fördubblades användningen av skogsindustrins avlut för energiproduktion och industrins, energiproduktionens och hushållens användning av fasta träbränslen ökade 2,5-faldigt. 

Användning av trä ger klimatfördelar

Skogsflis som används för energiproduktion kommer i huvudsak från klenved som tagits tillvara vid gallring av ungskogar och från avverkningsavfall på förnyelseytor.  När dessa fraktioner styrs till energiproduktion och ersätter fossila bränslen uppkommer klimatfördelar: det är uttryckligen fossila bränslen som driver på klimatförändringen i och med att de höjer nettokoldioxidhalten i atmosfären. 

Trä klassificeras som ett kolneutralt bränsle. I naturen cirkulerar kol mellan olika kollager och växande träd binder koldioxid som frigjorts från lagren tillbaka till ny tillväxt. Ju större årlig beståndstillväxt, desto mer koldioxid binds varje år.

Med skogsvårdsåtgärder kan vi styra tillväxten mot grovt stamvirke som kan förädlas mångsidigt till olika träbaserade produkter. På det sättet kan vi ersätta material som tillverkats av fossila råvaror och binda kol i slutprodukterna. Som bäst kan kol bindas i träprodukter, till exempel i träkonstruktioner, i tiotals år framåt. 

Viktigt att trygga mångfalden

Det är viktigt att beakta naturens mångfald vid behandlingen av skogarna, eftersom största delen av våra skogar är ekonomiskogar. Att bevara blandbestånd och lämna naturvårdsträd är exempel på metoder som tryggar mångfalden. 

Murkna träd är inte energived. Murkna träd är värdefulla för mångfalden och bör därför lämnas kvar i skogen. 

Skogsdata i tjänsten MinSkog.fi

Skogarna bjuder på många slags värden, som rekreation, arbete och inkomster. Varje skogsägare fattar beslut om sin egen skogsegendom. Skoglig information som behövs som stöd för beslutsfattandet finns i tjänsten MinSkog.fi. Utöver skogsdata innehåller tjänsten åtgärdsförslag som är förenliga med skogsvårdsrekommendationerna samt kontakter till företag och sammanslutningar som tillhandahåller tjänster i skogsbranschen. Skogsfackmännen hjälper skogsägarna att uppnå sina egna målsättningar.

Skogscentralen uppmanar att avverka klenträd

Att skogarna är bördiga är viktigt även ur samhällssynvinkel. Därför kan ekonomiskt stöd för vård av ungskog och avverkning av klenträd på vissa villkor fås från Skogscentralen. Det finns gott om stöd att dela ut eftersom ett tilläggsanslag på 3,75 miljoner euro har beviljats för detta ändamål.

Kampanjen ”Fixa min skog!”, som uppmuntrar till vård av ungskog och avverkning av klenträd, pågår som bäst på Skogscentralen. Mer information om kampanjen finns på Skogscentralens webbplats.
 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.