Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Riikka Salomaa: Pärlfiskarna

25.04.2023

Riikka Salomaa

Skribenten arbetar vid Skogscentralen som specialsakkunnig inom Helmi-programmet. På sin fritid utför hon sysslor med familjen på deras bondgård, där det också finns tillräckligt med skog för att verkligheten inte ska falla i glömska.

Alla bloggtexter

Låt oss dela

samma öde,

tillsammans tills

döden skiljer oss åt!

– från duetten mellan Zurga och Nadir i Georges Bizets opera Pärlfiskarna (svensk översättning Mira Bartov)

Vi människor står i nära växelverkan med naturen, vi är en del av den och vi delar samma öde som den, vare sig vi vill det eller inte. Genom tiderna har vi varit skickliga på att nyttja naturen och dess gåvor för vårt välbefinnande. Det är säkert också avsikten, att vi ska kunna leva i samklang med naturen genom att odla, bruka och nyttja den, men också genom att vårda, bevara och skydda den.

Men vi har gått för långt. Vi har girigt tagit och nyttjat, men glömt att vårda och bevara i tillräcklig utsträckning. Många undersökningar och rapporter om naturens och livsmiljöernas tillstånd vittnar om detta. Vi kan också se med egna ögon hur den biologiska mångfalden har försämrats, hur vattendrag har förorenats och hur livsmiljöer och arter försvunnit eller riskerar att försvinna. Den här vintern har den bekanta talltitan inte synts till på fågelbrädet.

Senast nu är det dags att agera för att trygga den biologiska mångfalden. Till all lycka har vi ännu möjlighet och verktyg för det.

Helmi är ett verktyg för att stärka mångfalden

Nu har man ingripit för att trygga mångfalden på riksnivå. Målet med Helmi-programmet, som pågått i ett par år, är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd. Helmi är det första riksomfattande programmet där restaurering och naturvård har huvudrollen. Målet för Helmi-programmet är att undersöka livsmiljöer och behovet av restaurering och naturvård i form av omfattande helheter och samarbete mellan många aktörer.

I praktiken går Helmi-programmet ut på att bland annat skydda och återställa myrar, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogbevuxna livsmiljöer samt restaurera småvatten och strandnatur. Detta arbete utförs både i skyddsområden och utanför dem.

Före utgången av år 2030 stärks mångfalden och förbättras livsmiljöernas tillstånd på hundratusentals hektar. Både Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet ansvarar för genomförandet av arbetet. Även åtskilliga förvaltningsområden vid andra ministerier och ett stort antal kommuner, organisationer, föreningar och lokalsamfund genomför programmet.

Skogscentralen har en egen roll i Helmi-arbetet

Skogscentralen är en av de organisationer som genomför Helmi-programmet. Vårt mål är att i samarbete med markägarna restaurera torvmarker genom att täppa till diken och återväta uttorkade myrområden. Vårt mål är dessutom att anlägga våtmarker för fåglar utanför nätverket av skyddsområden och att restaurera avrinningsområden för småvatten.

Vi genomför Helmi-programmet med hjälp av naturvårdsprojekt inom ramen för Kemera-finansieringen. När Metka, det nya stödsystemet för skogsbruket, träder i kraft 2024 kommer fler möjligheter att stå till buds för att öka mångfalden. Enligt informationen i nuläget skulle man kunna ansöka om Metka-finansiering inte bara för naturvårdsprojekt utan också för enskilda naturvårdsarbeten. För dessa skulle markägaren i framtiden kunna ansöka om finansiering direkt från Skogscentralen och det skulle inte längre behövas ett större naturvårdsprojekt och projektansökan i anslutning till det. Vi berättar mer om de nya finansieringsformerna när de fastställs.

Också du kan delta i genomförandet av Helmi-programmet

Helmi-programmet bygger på markägarnas frivillighet.

Därför är det av avgörande vikt för oss att markägarna deltar i planeringen och att de också i fortsättningen ger sitt samtycke till de åtgärder som planeras i naturvårdsprojekten – såsom att återställa myrar och anlägga våtmarker. I och med övergången till det nya stödsystemet torde markägarna också få möjlighet att själv välja planerare och genomförare för restaureringsobjekt eller skogsvårdsobjekt på sina marker.

Markägarna är i nyckelposition när det gäller att trygga den biologiska mångfalden på privatägd mark. Endast tillsammans och genom samarbete kan vi vända trenden från en minskning av den biologiska mångfalden till en välmående natur.

 Läs mer om Helmi-programmet och naturvårdsprojekten

Du kan läsa mer om naturvårdsprojekten och Helmi-programmet på Skogscentralens webbplats.

Läs mer också om det nya stödsystemet för skogsbruket, Metka.

 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.