Till Skogscentralens sidan
Suomeksi

Riitta Raatikainen: Gör en god investering

21.03.2019

Riitta Raatikainen

Skribenten arbetar som Skogscentralens ledande expert på naturvård. Fritiden tillbringar hon i trädgården hemma och vid stugan, i skidspåret, till sjöss och inom frivilligarbete.

Alla bloggtexter

Reklamerna uppmuntrar oss att ta snabblån – en lätt, snabb och behändig lösning på vardagens problem när pengarna inte vill räcka till. Snabblån kan ge hjälp för stunden, men en säkrare lösning är att se över sin egen ekonomiska situation som helhet. Hur kan jag anpassa mina egna vanor så att jag inte lever över mina tillgångar? Med god planering och olika knep kan man få pengarna att räcka till, och i bästa fall kan det bli pengar över att investera. Samma råd gäller när vi ska stoppa utarmningen av naturen.

En helhetsöversikt av naturens tillstånd har precis blivit klar. I december publicerades en bedömning av hoten mot olika naturtyper och i mars kom en bedömning av hoten mot arter. Lägesbedömningarna, som gjorts upp av en bred skara experter, talar sitt tydliga språk: Vi har inte lyckats stoppa utarmningen av naturens mångfald.

Mycket har gjorts för att förebygga utarmningen, men mer behövs. Arbetet måste fortsätta och bli ännu effektivare. Utöver det frivilliga METSO-skyddet behövs riktade, mångsidiga och långvariga naturinvesteringar i ekonomiskog, så att den negativa utvecklingen stannar och den biologiska mångfalden kan börja öka.

Skydda, spara, vårda 

Som skogsägare kan man börja med att se på den egna skogens naturvärden ur tre synvinklar: var kan jag skydda, var kan jag spara och var kan jag vårda naturvärden.

Skyddsobjekten är skogsområden som bevaras i naturtillstånd. De kan vara objekt som lämpar sig för frivilligt skydd, till exempel skog intill bäckar, eller andra små specialområden, till exempel fuktiga sänkor eller berg i dagen, som permanent ska lämnas utanför skogsbruket.

Naturvärdesobjekt är gamla och döda träd, grupper av plantor och träd eller områden som ökar naturvärdena eller förebygger miljöskadlig påverkan av skogsbruket. Högstubbar som görs vid avverkningen och tilltäppning av diken i samband med iståndsättningsdikning passar bra som en del av vardagsskogsvården.

För fram önskemål, dra nytta av råd 

När man gjort en översikt av sin skog gör man som skogsägare klokt i att föra fram sina iakttagelser och önskemål vid planeringen av skötselarbeten och avverkningar. Det finns olika investeringsinstrument som skogsägaren kan använda för att berika naturen, och olika organisationer erbjuder rådgivning i hur man tryggar naturvärdena, vilka metoder som fungerar och hur man ska rikta dem.

Dessutom främjar många pågående projekt, som Monimetsä-projektet och artskyddsprojektet Lajiturva naturhänsynen genom att ordna kurser och rådgivning både för skogsägare och yrkesfolk.

Finns många metoder 

Det finns gott om olika metoder för att främja naturens mångfald. Till de mest centrala hör det frivilliga skyddet, att öka mängden död ved, att öka antalet gamla träd, ett mångsidigare urval av trädslag, skyddszoner vid vattendrag och en ökning av mängden flerskiktad och olikåldrig skog.

Med de olika metoderna skapar och upprätthåller man viktiga strukturdrag i skogen, till exempel död ved och skiktning, som många hotade arter behöver. Också välkända skogslevande djur, som skogshönsfåglar och mesar, gynnas av samma naturhänsynsmetoder.

När man investerar i biologisk mångfald tar det oftast tid innan resultaten syns. Till exempel när trä murknar är det en lång process, och det kan ta tiotals år innan veden är lämplig för arter som behöver mjuk död ved.

Ur sortimentet av naturvårdsmetoder kan skogsägaren välja långsiktiga investeringar som passar skogsfastigheten och skogens olika utvecklingsskeden, och på så sätt bekämpa utarmningen av naturen. Så här bygger skogsägaren upp sin placeringsportfölj i mångfald. Jämfört med börs- eller aktieplaceringar är den här portföljen riskfri och ger en säker avkastning i form av rikare naturvärden. Att trygga den biologiska mångfalden är det värdefullaste och mest hållbara arvet som en skogsägare kan ge vidare till nästa generation. Ta chansen – gör en bra investering.

Skribenten arbetar som Skogscentralens ledande expert på naturvård. Fritiden tillbringar hon i trädgården hemma och vid stugan, i skidspåret, till sjöss och inom frivilligarbete.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.