Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Skogsbrukets kommande stödsystem ger goda möjligheter till skogsskydd och naturvård

14.06.2022

Riitta Raatikainen

Skribenten arbetar som Skogscentralens ledande expert på naturvård. Fritiden tillbringar hon i trädgården hemma och vid stugan, i skidspåret, till sjöss och inom frivilligarbete.

Alla bloggtexter

Ett nytt stödsystem förbereds för skogsbruket. Det nya systemet, som går under benämningen metka, träder i kraft sommaren 2023 eller i början av 2024. Vad har det nya systemet att ge skogsskyddet och naturvården när det ersätter kemera-lagens stödformer?

Det nya stödsystemet metka ger skogsägare och tjänsteproducenter många möjligheter att främja naturvård och skydda naturen. Dessa möjligheter bör man ta vara på, för de kan trygga den biologiska mångfalden i privata skogar och förbättra livsmiljöernas och arternas tillstånd.

Skogsägarna kan välja de stödformer som passar just dem och deras skogar och behov. För aktörerna i skogsbranschen ger metka-stöden möjligheter att utvidga sitt utbud av tjänster i riktningen naturvård och skydd. Här tar vi oss en närmare titt på alternativen.

Uppmuntrar till naturvård redan i unga skogar

Med stöden för plantskogsvård och vård av ungskog vill man uppmuntra skogsägarna att vårda sina skogar i rätt tid, oberoende av skogsbruksmetod.

När man vårdar plantbestånd kan man alltid lämna små buskage i naturtillstånd och låta lövträd stå kvar så att det uppstår en blandskog. Buskagen är viktiga för många skogslevande arter, till exempel skogshönsfåglar, som behöver dem som skydds-, födo- och häckningsplatser.

Stödet för plantbeståndsvård och vård av ungskog betalas för hela arealen även om man sparar viltbuskage på upp till tio procent av stödarealen. Röjaren belönas alltså för att ta hänsyn till naturen.

De oröjda snåren ska gärna lämnas orörda också i de kommandeavverkningarna. Då garanterar viltbuskaget att det bildas död ved, som många arter behöver.

Miljöstöd för frivilligt skydd

Tiden att verkställa Metso-programmet sträcker sig i och med livsmiljöprogrammet Helmi till år 2030. Metso innehåller olika alternativ för att trygga skogarnas biologiska mångfald. Ett frivilligt tidsbundet miljöstödsavtal på tio år är ett av sätten.

Miljöstöd kan beviljas för särskilt viktiga livsmiljöer som skyddas av skogslagen, men också för andra Metso-livsmiljöer med betydande naturvärden. Om medlen räcker till kan man också bevilja stöd för större helheter runt småvatten eller bevarande av hotade arters livsmiljöer. Serviceproducenter kan också i fortsättningen få ersättning för beredning av miljöstödsansökningar.

En ny stödform som bereds är möjligheten att erbjuda en speciell ersättning om ett miljöstödsobjekt innehåller extra mycket död ved. På det här sättet vill man få med bland annat skog som drabbats av skogsskador.

Flera olika sätt att stöda naturvård

Samtidigt som man ansöker om miljöstöd är det möjligt att också söka stöd för naturvård, till exempel återställande av livsmiljöer. Som naturvård räknas också bland annat återställande åtgärder på torvmarker, återförande av vatten till en gammal fåra eller vård av lundskog, som görs för att trygga krävande arter. I metka betalas stöden fullt ut, och baseras på de verkliga kostnaderna.

Markägaren kan också ingå ett avtal om naturvårdsarbeten. Då samlar Skogscentralen ihop naturvårdsobjekt till ett regionalt naturvårdsprojekt och gör upp en plan för vårdåtgärderna. Projektet kan också effektivisera vattenvården. Den mer detaljerade planeringen och det konkreta arbetet utförs av serviceproducenter som valts ut i ett ansökningsförfarande.

Som en ny stödform erbjuder metka ett naturvårdsstöd som lämpar sig bra för naturvård i samband med skogsbruket. Till exempel vid markberedning kan man använda samma utrustning för att lägga igen eller styra om diken för att minska belastning på vatten.

Fokus på naturen och miljökonsekvenserna i torvmarksskog

Stöd för planering av vård av torvmarksskog är en ny stödform i metka. Stöd kan beviljas för en helhetsbetonad vård av torvmarksskog, där man strävar efter att bilda helheter av torvmarksområden på flera skogsfastigheter. I samband med planeringen utreder man bland annat vilka naturobjekt, potentiella naturvårdsobjekt och behov av vattenvård där finns. Efter planeringen söker man separat stöd för verkställande av vattenvård och naturvårdsarbeten. Efter att man utrett naturvårdsobjekten kan man gå vidare till att bereda miljöstödsansökan.

I vården av torvmarksskog förflyttas tyngdpunkten i och med metka mer mot vattenvård, naturvård och konsekvensbedömning för åtgärder i torvmarksskog. Askgödsling kan bli ett alternativ som ersätter iståndsättningsdikning – i fortsättningen beviljas inte stöd för iståndsättning av diken.

Hyggesbränning ger brandarter livsmiljöer

Hyggesbränning kan göra att skogen förnyas bättre, förbättra förhållandena i jorden och öka den biologiska mångfalden. Hyggesbränningen ger brandskadad ved och förkolnat trä till de arter som behöver det.

Det nya systemet erbjuder stöd också för hyggesbränning. Ett villkor för stödet är att man sparar tillräckligt med träd på förnyelseytan och sedan bränner dem i hyggesbränningen. Stödet är hektarbaserat. Markägaren kan få ersättning för träden som bränns.

 

Beredningen av metka, det nya stödsystemet för skogsbruket, väntas komma till remisskedet i sommar. Jord- och skogsbruksministeriet har som målet att regeringen ska ge propositionen om det nya stödsystemet till riksdagen i höst. Det nya systemet träder i kraft antingen sommaren 2023 eller i början av 2024, beroende på EU-kommissionens beslut. Läs mera Skogsbrukets incitamentsystem på 2020-talet, arbetsgruppens promemoria: Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla: Työryhmän muistio - Valto (valtioneuvosto.fi)

Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.