Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Ersättning för skydd av skogen

Skogsägaren Virpi Saarela har lämnat skogen kring en källa och invid en bäck utanför avverkningar. Att man kan få kompensation för att skydda livsmiljöer kom som en stor överraskning för henne. Med skogsbrukets miljöstöd som ingår i METSO-programmet finansieras skyddet av värdefulla naturmiljöer.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Skogsägaren Virpi Saarela och skogsexperten Minna Lautala studerar en skogsvårdsplan i en snöig skog. Skogsägarens hund springer ivrigt i snön. Till höger på bilden syns en källa och träd som fallit över källan.

03.04.2018

Text Outi Tehomaa | Bilder Lauri Rotko

I slutet av 2017 fick Virpi Saarela från Asikkala ett angenämt telefonsamtal. Skogsbruksplaneraren Minna Lautala från skogsvårdsföreningen i Päijänne-Tavastland ringde och berättade att Saarela har ett skogsområde längs en bäck som är skyddat enligt skogslagen. Avverkningar skulle inte få göras i området, men däremot kunde man få skogsbrukets miljöstöd som ersättning för att skydda det. Planeraren lovade hjälpa till att ansöka om miljöstödet.

Saarela höll på att trilla på ändan av förvåning.

– Själv skulle jag aldrig ha kommit på den här möjligheten. Bäcken rinner nära fårhagen och området intill bäcken har beskogats på naturlig väg. Om vårarna växer det lungört längs bäcken, och näktergalen har häckat där åtminstone två somrar. Förslaget lät bra, säger Saarela.

Efter samtalet kom hon att tänka på en annan plats som också varit i naturtillstånd i flera årtionden. Ett stenkast från hennes hus finns en källa omgiven av stora granar och aspar. Saarela bjöd in skogsbruksplaneraren att komma och se om det skulle gå att få kompensation även för det området.

– Här skulle jag inte ens kunna tänka mig att hugga slätt. Vi tar vatten till huset från källan. Det är bra att träden beskuggar källan och vattnet hålls svalt även sommartid, säger Saarela.

Lautala värderade bägge bestånden omsorgsfullt och konstaterade att de lämpade sig bra som skyddsobjekt och att de kan finansieras med METSO-miljöstöd. Därefter skrev hon stödansökan, som godkändes av Finlands skogscentral i början av året. Snart kom beloppet in på Saarelas bankkonto.

– Miljöstödsavtalet är i kraft i tio år. Många känner inte till stödet och har varit mycket tacksamma när jag berättat om det. Miljöstödet är ett synnerligen bra alternativ i sådana skogar där skogsanvändningen annars också är begränsad, säger Lautala.

En stor och snöprydd sälg fotograferad intill stammen uppåt mor kronan. Okring den syns granars kronor.

Många värdefulla livsmiljöer har kunnat skyddas tack vare skogsbrukets miljöstöd.

 

Skogen ger avkoppling och inkomster

Den klara källan skymtar mellan grankvistarna. Torrsnön knarrar under skogsägare Saarelas stövlar, men annars är det tyst. Det är som att vandra i en sagobok.

– Jag har trivts här sedan jag var liten. Det är oerhört härligt att promenera i skogen på våren och lyssna på fåglarna. Här häckar nötkråkor, som är svåra att upptäcka. De är så jädrans skygga, berättar Saarela.

Källan, som ligger i skuggan av granar, har försett lantgården med vatten redan i tiotals år. Saarela kommer ihåg en hydraulisk vädur från sin barndom. Den användes för att pumpa vatten till mjölkrummet. Senare byggdes en brunn för att underlätta vattenförsörjningen.

Gården, som ligger i Kurhila by i Asikkala, har veterligen varit i släktens ägo sedan 1600-talet. Virpi Saarela är gårdens elfte husmor. Hon har fortsatt med fåruppfödningen som hennes mor startade.

Till husbehov har hon nu tackor som ska lamma i vår. Dessutom äger hon ungefär 60 hektar skog, en stor del är björkskog i gallringsskedet.

– Skogen ger inkomster men är också en plats där jag kan koppla av. Jag hoppas kunna hålla mina skogar produktiva och välskötta. Jag vill också att fåglarna ska ha träd att bygga bon i och ekorrarna grenar att sitta på. Skogsfloran och allt sånt ska bevaras så mångfaldig som möjligt, säger Saarela.

Miljöstödsavtalet om skyddet av skogen runt källan och invid bäcken tycker Saarela är extra bra. Hon är nöjd över att få inkomster även från de skogsområden som faller utanför avverkningen.

Skogsbruksplaneraren Minna Lautala har hjälpt ett flertal skogsägare att ansöka om miljöstöd. I fjol deltog hon i Skogs­centralens utbildning, där hon fick veta att finansieringsläget för METSO har blivit bättre. Inspirerad av det här gick Lautala igenom sina kunders skogsbruksplaner och hittade flera stödberättigade naturobjekt. 

Enligt Lautala förhåller sig de flesta skogsägare positivt till skyddsförslagen och METSO-finansieringen, men inte alla.

– Man ska förstås respektera skogsägarens åsikter. Många kommer ihåg till exempel Natura-programmet där mark skyddades med tvång. Folk kanske är rädda att ifall de nu samtycker till något, så får de sedan inte göra något alls. Jag poängterar alltid att skyddet är helt frivilligt, säger Lautala.

3.	Virpi Saarela fotograferad med sin finska häst ute i en hage på vintern.​​​​​​​

Virpi Saarela vill vårda sina skogar bra för att de ska ge fortsatt avkastning.

 

En skyddad skog bevaras i naturtillstånd

År 2017 finansierades skyddet av 1 855 hektar värdefulla livsmiljöer med miljöstöd inom ramen för METSO-programmet. De flesta skyddsavtalen omfattar bestånd invid bäckar och områden vid källor, rännilar, översilningsområden och andra småvatten.

Skogsägarna bjuder ut också bördiga kärr, lundar och skogsholmar med fastmarksskog. Ett typiskt miljöstöds­objekt omfattar ungefär tre hektar och kan bestå av flera mindre områden.

Ett område som skyddats med miljöstöd ska bevaras i naturtillstånd och man får till exempel inte ta tillvara brännved. Träd som fallit i vinden ska inte föras bort utan de får ligga kvar och förmultna. Med allemansrätten får man däremot plocka svamp och bär och vandra fritt.

– Miljöstödet är en kompensation för den olägenhet som skogsägaren utsätts för i och med att virke inte får säljas från skyddsobjektet. Vid beräkningen av ersättningen utreds objektets areal och beståndets volym samt den totala avverkningsbara volymen på skogsfastigheten. Områdets medelrotpris används i kalkylen. Ersättningen har i medeltal varit ungefär 1 500 euro per hektar, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Skogsbrukets miljöstöd betalas till skogsägarna som en engångsersättning i början av avtalsperioden, som är 10 år. Miljöstödet är beskattningsbar inkomst.

Virpi Saarela går i den djupa snön längs ett fårstängsel mot skogen som syns längre bort.​​​​​​​

I skogen bakom fårhagen finns en källa som ger vatten till Virpi Saarelas hushåll. Det här beståndet är nu skyddat för tio år framåt.

 

Många skogsägare förlänger skyddsavtalet

Många skogsägare bestämmer sig för att fortsätta det tidsbestämda skyddet eller avtala om permanent skydd av det värdefulla området efter den första avtalsperioden.

– Med miljöstödet har ett flertal områden som är viktiga för naturens mångfald och skogsorganismerna kunnat bevaras. Virkesanvändningen kommer att öka under de kommande åren och därför måste hela skogsbranschen satsa mer också på skogsbrukets ekologiska hållbarhet. Miljöstödet är ett bra verktyg för det här, säger Raatikainen.

Enligt experten har skogsfackmännen ett stort ansvar för att skogsägarna får information om miljöstödet och om naturobjekt som finns på deras marker.

– Också e-tjänsten MinSkog.fi har ökat skogsägarnas kännedom om avtalsmöjligheter. De värdefulla naturobjekten syns direkt när man öppnar kartorna. Uppgifterna om naturobjekten kommer att preciseras ytterligare i år, bland annat med hjälp av riktade fältgranskningar.

 

Vad då för miljöstöd?

Skogsbrukets miljöstöd beviljas till privata skogsägare.

Miljöstöd är i första hand avsett för bevarandet av särdragen hos sådana särskilt viktiga livsmiljöer som avses i 10 § i skogslagen. Med miljöstöd finansieras skyddet av t.ex. områden kring källor, bäckar och rännilar, bördiga lundar, skogsholmar med fastmarksskog och skogar vid stup. Objekten ska ha rikliga trädbestånd.

Skogsägaren ansöker om stöd hos Finlands skogscentral. Om villkoren för stödfinansiering uppfylls, kan ett miljöstödsavtal ingås. I avtalet förbinder sig skogsägaren att bevara mångfalden på miljöstödsobjektet och att lämna objektet utanför avverkning och skogsvårdsarbeten.

Ett miljöstödsavatal antecknas i fastighetsregistret och det är i kraft i 10 år även om området skulle överlåtas helt eller delvis till en ny ägare.

Miljöstöd till skogsägare finansieras med statliga medel enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera).

Källa: Finlands skogscentral

 

Bra med METSO-pengar i år

Finansieringen av METSO-programmet har höjts för innevarande år, vilket förbättrar möjligheterna att kartlägga och skydda värdefulla naturobjekt. Tilläggsfinansieringen riktar sig särskilt till södra Finland. För skyddsändamål efterlyses särskilt lundar, trädrika torvmarker och moskogar som har rikligt med död ved.

Finlands skogscentral beviljar METSO-finansiering för miljöstöd och för vård och iståndsättning av livsmiljöer. För miljöstödsavtal finns cirka 4,5 miljoner euro i år, vilket är nästan 2 miljoner euro mer än i fjol. För naturvårdsprojekt har man reserverat 1,5 miljoner euro.

– Frivilligt skydd intresserar skogsägarna och det finns ännu många objekt som lämpar sig för skydd. Med de anslag som reserverats för miljöstöd är det möjligt att skydda nästan 3 000 hektar värdefulla livsmiljöer i år. Läget är alltså ganska bra, säger Riitta Raatikainen, Finlands skogscentral.

METSO-programmet har som mål att skydda 82 000 hektar privatskogar med hjälp av miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt fram till år 2025. Hittills har ungefär hälften av målet uppnåtts. Kundrådgivarna inom skogs- och naturvård vid Finlands skogscentral handlägger merparten av miljöstödsansökningarna. Rådgivarna svarar gärna på skogsägarnas frågor om lämpliga naturobjekt för METSO-programmet.

Eftersom anslagen har höjts behövs det fler kunniga personer att handlägga ansökningarna. Skogscentralen utbildar i år skogstjänstföretagare och skogsfackmän från skogsvårdsföreningar och skogsbolag för dessa arbetsuppgifter.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.