Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Känn igen begynnande insektskador på granbestånd – tre tips till skogsägare

Det kan vara svårt att märka att granbarkborrarna börjat angripa träd. Förändringarna i skogen upptäcks ofta först när skadan är långt framskriden. Skogsägare bör lära sig känna igen svaga träd som är lämpliga förökningsplatser för skadeinsekter.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Fullvuxna granbarkborrar och deras avkomma gräver gångar och lägger ägg i trädet.

Granbarkborren drar fördel av det allt varmare klimatet. Under varma somrar kan det födas flera generationer barkborrar.

29.05.2023

Text: Juho Kokkonen och Henna Höglund Foton: Juho Kokkonen Grafik: Naturresursinstitutet och Skogscentralen

1. Studera granbarkborrens livscykel  

Granbarkborren är den skadligaste barkborren i våra skogar. När du känner till granbarkborrens livscykel kan du lättare upptäcka skador redan i ett tidigt skede. Granbarkborren söker sig till träd som lider av torka eller annars blivit svagare. Barkborren känner igen sådana träd på doften som de utsöndrar. Om det finns tillräckligt med granbarkborrar och trädet inte kan försvara sig med sin kåda kommer angreppet att lyckas.   

Skogsägare och skogsfackmän kan läsa hur man känner igen granbarkborreskador i guiden och i webbstudiematerialet på Skogscentralens webbplats.

Granbarkborrens livscykel. De olika skedena beskrivs i bildtexten.

Granbarkborrarna svärmar när de söker partner och träd i dåligt skick som lämpar sig som fortplantningsunderlag. 2. Honan gräver en modergång i trädets längdriktning där den lägger ägg. Fullvuxna barkborrar hämtar med sig blånadssvampar som sprider sig i veden. 3. Varje larv som kläcks ur äggen gräver en egen larvgång. 4. De fullt utvecklade benlösa larverna genomgår en metamorfos och förpuppar sig. 5. Ur pupporna kläcks unga, ljusgula barkborrar som ännu inte kan flyga. Hackspettar skalar granar när de letar efter barkborrens larver, puppor och fullvuxna barkborrar. 6. När en ny, ljusbrun eller brun generation kryper ut ur trädet lämnar den efter sig rikligt med små utgångshål.
 

2. Följ upp granarnas tillväxt och symtom 

Ett bestånd som blivit i sämre skick löper större risk för insektskador än ett tillväxtdugligt bestånd. Att färgen på kronorna förändrats och kronorna tappat barr kan vara tecken på att granarna lider av torka, svampsjukdomar, insekter eller till exempel vind- och snöskador. Brunt mjöl på stammen är ett tecken på att granen angripits av granbarkborre. Granar bör granskas från rot till krona och gärna under hela sommaren. 

En granskog där en del av ganarna torkat och blivit gruna.Färgförändringar i kronor på granar som lider av torka och kronor som tappat barrmassa förekommer särskilt vid hyggeskanter. Barren på träd som erövrats av granbarkborre blir bruna.  
 

3. Vidta åtgärder vid behov och i god tid

En begynnande skada kan förutses bara man lär sig känna igen riskområden och kontrollerar granbestånden regelbundet. Svårigheten ligger ofta i att enstaka svaga träd och träd som angripits av granbarkborrar kan finnas på flera ställen i skogen. Vilka bekämpningsåtgärder som behöver vidtas och i vilken omfattning bör planeras även med tanke på kommande skogsvårdsåtgärder. Med avverkningar i rätt tid kan man bäst förhindra att skadorna sprider sig. Träd som redan är döda ökar inte risken för insektsskador.

Granskog fotograferad från luften. En del av granarna är bruna och torkade efter granbarkborrens angrepp.En skadehärd håller på att breda ut sig mitt i ett granbestånd som lider av torka.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.