Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Hur förnyades lagen om skoglig information?

Vilka uppgifter om privatskogarna omfattas numera av den öppna skogliga informationen?

Till öppen skoglig information räknas sådan offentlig information som betraktas som miljöinformation. Exempel på offentlig miljöinformation som finns i Skogscentralens data­system är uppgifter om ståndort och bestånd, Kemera-skogsvårdsarbeten samt åtgärder i privatskogar enligt anmälan om användning av skog.

Skogscentralen får offentlig miljöinformation även från andra myndigheter, såsom Museiverkets och NTM-centralens källor. Sådan information är till exempel uppgifter om fornminnesobjekt och om platser där flygekorren förökar sig och rastar.

Däremot är privata skogsägares namn och kontaktuppgifter sådana personuppgifter som inte får publiceras i en e-tjänst som är öppen för alla. Skyldigheterna som gäller skydd av personuppgifter begränsar möjligheterna att lämna ut information till utomstående. Inom ramen för den öppna skogliga informationen publicerar Skogscentralen inte heller fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar.

Europeiska unionens miljöinformationsdirektiv är orsaken till ändringen i skogsdatalagen. Enligt direktivet ska miljöinformation som innehas av myndigheterna i regel vara tillgänglig för alla.

Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
Finlands skogscentral

 

På vilket sätt kan man ta del av den öppna skogliga informationen?

Skogscentralen har öppnat nya sidor för öppen skoglig information på webbplatsen MinSkog.fi. På dessa sidor kan man läsa den offentliga miljöinformationen utan att behöva logga in. Sidorna kompletteras stegvis under 2018.

På webbplatsen MinSkog.fi kan man för närvarande ladda ned rasterbaserad information om skogstillgångar, uppgifter om särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen samt objekts- och åtgärdsuppgifter som grundar sig på anmälningar om användning av skog och på Kemera-dokument.

Materialen kan laddas ned från olika kartblad eller specifikt för ett landskap eller en kommun. För att läsa informationen behöver användaren ett program för geografisk information. Senast i sommar kommer sidorna att förses med ett enkelt webbläsarprogram som kan användas för läsningen.

Från sidorna för öppen skoglig information på MinSkog.fi kan i vissa standardiserade former laddas ned figurvis information om skogstillgångar.

Öppen miljöinformation kan begäras från Skogscentralen också till exempel per e-post. Om informationen inte fås direkt från data­systemet och särskilda tilläggsåtgärder behövs för att producera den, tar Skogscentralen ut en avgift för tjänsten.

Lägg märke till att den som tar emot och utnyttjar informationen ansvarar för att de
skyldigheter fullföljs som gäller sammanföring av miljöinformation och ägaruppgifter samt skydd av personuppgifter.

Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
Finlands skogscentral

 

Vilken nytta ger öppen skoglig information skogsägare och aktörer i skogsbranschen?

Förväntningarna på den öppna skogliga informationen är höga. Vi hoppas att det kring den öppna informationen ska byggas upp ett ekosystem av skogliga data som ger ett mervärde för hela branschen, tryggar virkets väg från skogen till fabriken och främjar hållbarheten även i skogsbruket.

Med hjälp av öppen skoglig information kan kommersiella företag producera och i fortsättningen tillhandahålla skogsägare allt mång­sidigare tjänster för skogsvård och avverkning. På det sättet kan information som samlats in med offentliga medel utnyttjas fullt ut.

Ändringarna i skogsdatalagen syftar till att öka öppenheten i hela skogsbranschen. Öppen miljöinformation främjar informationsgången i miljöfrågor, den fria diskussionen och medborgarnas aktiva engagemang i beslutsfattandet som gäller miljön.

Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
Finlands skogscentral

Blogg

Vi frågar

Tänker du söka stöd för vård av plantbestånd och unskog i år?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Har rottickan orsakat skador i din skog?

Ja (50%)
Nej (50%)

Röster sammanlagt 2 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på X

Se mer på Twitter