Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Nytt plantbestånd – planera, förutse och följ tillväxten

Även denna vår planteras miljontals trädplantor på avverkade ytor. I hur god tid ska plantor och frön beställas och när är den bästa tidpunkten att så eller plantera? Projektexpert Henna Höglund vid Skogscentralen ger tips för skogsförnyelse.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Händer som placerar en björkplanta i ett planteringsrör.

Plantering är en intressant uppgift för många skogsägare. För ett bra slutresultat bör man kontrollera skicket på plantorna före planteringen. Bild: Hanna Tahvanainen

16.04.2024

Text: Henna Höglund

Efter en förnyelseavverkning ska skogsägaren anlägga ett nytt plantbestånd. Förnyelseskyldigheten i skogslagen innebär att anläggningsåtgärderna för att åstadkomma ett plantbestånd ska slutföras inom tre år efter slutförd avverkning och drivning. Det finns en orsak till denna tidsgräns. Med tiden börjar det växa gräs och sly på ett kalhygge, vilket gör det svårare för trädplantor att växa och en ny skog att komma till. 

Vi har samlat tips om vad man behöver komma ihåg före, vid och åren efter en förnyelse. 

1. Före förnyelseavverkning: Välj de lämpligaste trädslagen för ståndorten

Skogsägaren fattar viktiga beslut om den framtida skogen redan före förnyelseavverkningen. Före avverkningen är det bra att fundera på vilka trädslag som lämpar sig för ståndorten. På samma gång är det bra att överväga om det finns förutsättningar för naturlig föryngring eller om en ny skog ska anläggas genom sådd eller plantering. Om det i den tidigare trädgenerationen funnits tecken på skador av granbarkborre eller rotticka är det bra att fundera på om gran lämpar sig för ståndorten i fortsättningen. Med hänsyn till beständigheten mot skador är det bra att gynna blandskog med flera trädslag. Checklistan för naturhänsyn är till hjälp när man planerar skogsförnyelse. Med hjälp av listan kommer man enklare ihåg att t.ex. spara naturvårdsträd och viltbuskage.

Om skogen ska förnyas naturligt lämnas fröträd kvar i skogen eller så litar man på den omgivande skogens förmåga att producera frön för den nya skogen. Då börjar ett nytt plantbestånd växa av frön från dessa träd. Naturresursinstitutets uppföljning av skogsträdens blomning och fröskördar är till hjälp när man ska välja tidpunkt för en avverkning. 

Genom markberedning, dvs. genom att luckra upp markytan säkerställer man att ny skog kan börja växa. Det är inte värt att vidta överdrivna åtgärder men man bör se till att utföra en ändamålsenlig markberedning. Metoden för markberedning väljs utifrån skogsägarens önskemål, ståndorten och vilket trädslag som ska odlas. Den entreprenör som tar hand om markberedningen bör få information i förväg om eventuella stigar, koncentrationer av död ved, naturvårdsträd och områden där ingen markberedning ska göras. Man ska också avtala om var de maskiner som markberedningen ska utföras med får köra till området.

Staplade stockar som skadats av rotticka.

Rotticka har åstadkommit röta på staplade träd. I områden som besväras av rotticka bör man överväga byte av trädslag. Bild: Henna Höglund
 

Plantbeställningar ska bekräftas senast hösten före planteringen. I plantbeställningen kan man beakta olika ståndorter på hyggesarealen och beställa olika trädslag. På det sättet kan man plantera tall på kargare ställen och gran på låglänta ställen. Björk börjar växa naturligt på förnyelseytor, men i områden som lider av rotticka bidrar planterade björkar till ett varierat landskap som ger ståndorten motståndskraft mot rotticka. Ofta upptäcker man rotticka först i samband med avverkningen. Det är bra att kontakta leverantören av plantorna om det finns anledning att göra ändringar i den egna beställningen. Eftersom läget i skogen ofta ändras kan det vara möjligt att ändra planerna även efter en gjord beställning. 

2. Få ny skog att växa: Kontrollera kvaliteten på plantor och frön

Säsongen för skogsförnyelse börjar i april och fortsätter ända till slutet av augusti. Det är dock ingen brådska eftersom frön gror och plantor rotar sig först när marken har värmts upp igen efter vintern. 

Före sådd eller plantering ska man säkerställa att odlingsmaterialet, dvs. plantorna eller fröna är av bra kvalitet. Frön ska förvaras mörkt och svalt fram till sådden. Ett kylskåp eller en kylväska räcker till för att säkerställa grobarheten. 

Trädplantor trivs däremot på en skuggig plats fram till planteringen. Plantklumpen ska vara rejält fuktig före planteringen: när du trycker ihop klumpen ska det rinna vatten ur den. Bevattning bör ordnas efter behov. Växtpasset i plantlådan anger när plantorna senast ska planteras. 

Plantor som kommer från ett fryslager ska man låta vila en stund före planteringen så att rotklumparna hinner tina upp. Plantor som anländer upptinade ska däremot planteras snarast, senast inom några veckor från leveransen. 

3. Efter förnyelsen: Följ plantbeståndets tillväxt regelbundet

Efter förnyelsen är det bra att följa plantbeståndet regelbundet under några år framöver. Under de första åren kan plantorna vara välsmakande för vanliga snytbaggar, gnagare, fåglar och hjortdjur. Ibland förstör sorkar och hjortdjur ett plantbestånd i så hög utsträckning att det behövs kompletteringsodling. 

Ibland gör gräsväxt att plantorna växer långsamt i början. Gräsbekämpning är viktigt med tanke på den framtida skogen. Gräsbekämpning betyder att man befriar plantorna från gräsväxten kring dem. Det är ett arbete som flera generationer i familjen kan utföra tillsammans. Att trygga trädplantornas första levnadsskeden kan väcka barnens och barnbarnens intresse för skogen.
 

En björkplanta som börjat växa. Gräs omkring plantan.

Toppen av en björk har blivit uppäten under den första vintern efter planteringen. Det ser dock ut som om plantan klarat sig. Det är bra att kontrollera plantbeståndets tillväxt regelbundet i början. Bild: Henna Höglund

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.