Till Skogscentralens sidan
Suomeksi

Så här anpassar du ditt skogsbruk till ett föränderligt klimat

Klimatförändringen ökar tillväxten i den boreala barrskogen men också risken för olika skador. Skogsägaren behöver nu konkreta råd för att kunna anpassa sitt skogsbruk så att det går att utnyttja de ökande avverkningsmöjligheterna och samtidigt minimera de risker som följer av mera extremväder.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Så här anpassar du ditt skogsbruk till ett föränderligt klimat

Blandbestånd är ett sätt att anpassa skogen till ett föränderligt klimat.

26.03.2019

Text: Annikka Selander Foton: Skogscentralen

Trädbeståndets årliga tillväxt har nästan fördubblats under de senaste 50 åren och den är nu 107 miljoner kubikmeter i hela landet. Tillväxtökningen syns också på fastighetsnivå.

Det finns flera orsaker till ökningen: bättre skogsvård och förädlat frö- och plantmaterial, och skogsdikningen. Dessa förklarar största delen av tillväxtökningen men inte allt. Den tredje orsaken är sannolikt längre växtperioder till följd av klimatförändringen.

Målet med skogsvården är att styra beståndets utveckling så att virkesproduktionen och annan nytta från skogen på bästa möjliga sätt fyller skogsägarens förväntningar.

Förutse riskerna

En viktig del av förvaltningen av skogsegendomen är att förutse riskerna och gardera sig mot dem. När klimatet förändras blir det ännu viktigare än hittills att sörja för skogens hälsa och växtkraft. Våra skogar består av inhemska trädslag. Det är bra eftersom gran, tall och björk under tusentals år har anpassat sig till vårt klimat och de fyra årstiderna. De inhemska trädslagen har därför de bästa möjligheterna att anpassa sig också till förändringarna.

Ett friskt och vitalt bestånd växer bra och har också hög motståndskraft. Klimatsmart skogsvård betyder därför att vi väljer trädslag enligt växtplatsens jordart och gör skogsvårdsarbeten och avverkningar enligt skogsvårdsrekommendationerna.

Exempel på klimatanpassad skogsvård är att gynna blandbestånd och att överväga olika omloppstider. Kontinuerlig beståndsvård kan speciellt på torvmarker vara ett bra alternativ både med tanke på ekonomin och på klimatet. Också en god naturhänsyn hjälper skogen att anpassa sig när förhållandena förändras.

Förädlade plantor ger beståndet en bra start. Även gräsröjning och slyröjning är viktiga.

Växer snabbare

Träden växer mera när klimatet blir varmare. Man förutspår att tallen och lövträden kommer att gynnas av en förlängd växtperiod. Också granen växer bättre till en början, men tillväxten kan avta senare. På grund av sitt ytliga rotsystem lider granen speciellt på karga vattengenomsläppliga marker av försommarens torrperioder, som sannolikt blir vanligare. Valet av trädslag enligt jordart blir alltså allt viktigare.

Användningen av förädlat tall- och granfrö från fröplantagerna i förnyelsen ökar beståndets tillväxt med 15–20 procent jämfört med skog från beståndsfrö. Med förädlingen kan man också förbättra trädens kvalitet och hälsa. Eftersom träden växer snabbare är det möjligt att förkorta omloppstiden.

Skaderisken ökar

En längre växtperiod gynnar både skadegörande insekter och svampar. Längre varma perioder gynnar speciellt granbarkborren, som kan döda granar. Därför är det viktigt att få ut obarkat virke från skogen innan den nya generationen kläcks.

Den allvarligaste svampsjukdomen är granens och tallens rotröta och det gäller att satsa ordentligt på att bekämpa dem. Kortare omloppstider minskar risken för olika skador.

Tjälperioderna blir kortare, vilket försvårar virkesdrivningen. Långa perioder med ofrusen mark innebär också ökad risk för vindskador.

Effektiv bekämpning av rotticka är synnerligen viktig när den varma perioden blir längre.

Kommentarer
Katarina 11.05.2020 klo 14:21

Gammal skog lagrar mest koldioxid och kalhygges bruk är väldigt negativt för biologisk mångfald, vattnet, mykorrhiza, och klimatet då det släpper koldioxid under lång tid efteråt.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.