Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Många steg från energived till värme

Värmen som strömmar ur elementen under vinterns köldknäppar är slutprodukten i en lång kedja, som börjar med energiveden i skogsägarens stämplingspost. Mellan skogen och värmeelementet ryms många arbetsmoment med olika aktörer och noga planerad logistik.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Många steg från energived till värme

Operativa chefen Karoliina Kärkäs vid energibolaget Loimua berättar att nästan 90 procent av bränslet som bolaget använder är träbränsle.

16.05.2023

Text och foto: Arto Takalampi

Efterfrågan på inhemsk energived ökade förra vintern då energivedsimporten från Ryssland upphörde. I fjärrvärmeproduktionen har energiveden fått ännu större betydelse när många stora värmeverk har övergått till träbaserade bränslen.

– För oss har träbaserade bränslen stor betydelse. I fjol steg andelen träbaserat bränsle till nästan 90 procent av vår totala förbrukning, säger operativa chefen Karoliina Kärkäs vid energibolaget Loimua i Tavastehus.

Loimuas viktigaste verksamhet är produktion av fjärrvärme. Kraftverket i Vånå i Tavastehus är dess största enhet. Totalt producerar företaget årligen drygt 600 gigawattimmar med träbränsle, vilket motsvarar cirka 350 000 fasta kubikmeter virke.  

Bränsle från skogen

Företaget använder allt trämaterial man får från skogen: kvistade slanor, hyggesavfall och stubbar. Också spån och bark samt en del rent returvirke bränns.

Kärkäs berättar att man strävar efter att skaffa energived främst från objekt för vård av ungskog, det vill säga klenvirke som inte duger till massaved. Hittills har priset och andra faktorer styrt detta, men nu är gränserna mellan virkessortimenten suddigare än de varit.

– Beslutet fattas enligt den enskilda stämplingsposten, efter vad som är vettigast och mest ekonomiskt för skogsägaren. Alltså om man tar massaveden och träd med mindre diameter skilt, säger hon.

En grävmaskin lastar flis till en långtradare på ett terminalområde.Virkesterminalerna ger säkerhet i energibolaget Loimuas leveranskedja från skogen till värmeanläggningarna. Flis och energiveden som väntar på att flisas kan förvaras där för att sedan levereras till värmeanläggningarna året runt.

Leveranserna till terminaler ökar

Loimua skaffar inte energived eller flis själv, utan leveranserna är fördelade på flera aktörer. De har två sätt: direktleveranser från leverantörerna till värmeverken, och numera även leveranser till Loimuas egna lager i virkesterminaler.

Största delen av bränslet kommer fortfarande som direktleveranser, och fliset byter ägare i värmeverkens silon. Man avtalar med leverantörerna om mängder och sortiment en gång per år.

Kärkäs säger att energiveds- och flisleveranserna till lagren i virkesterminalerna kommer att öka de närmaste åren. Terminalerna ägs av privata operatörer som tar hand om dem.

I fjol tog Loimia i bruk ett stort lager i företaget Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:s terminal i Lusi i Hattula. Leverantörernas ansvar slutar vid terminalen. Efter det är logistiken till anläggningarna i Loimuas händer. Hieto sköter de praktiska leveranserna, alltså lastning och transport.

Kärkäs säger att Loimuas egna terminallagringssystem ger flera fördelar, till exempel flexibilitet och driftssäkerhet. Det har betydelse när volymerna ökar.

– Från ett stort lager är det lätt att få ut vara året om alltid då det behövs. Mängderna som förbrukas varierar från vinter till vinter. Lagret fungerar också som en buffert för våra mindre värmeverk som inte har egna lager.

Terminalerna jämnar ut säsongerna

Också företagaren Jarmo Hieto betonar terminalernas betydelse. Då det inte går att leverera flis direkt till energi- och värmeverken året runt från alla ställen så måste fliset förvaras någonstans.

– Terminalen mellan skogen och värmeverket ger både säkerhet och planmässighet. Leveranserna till anläggningarna kan fortgå utan uppehåll också vid menföre, och vi vet flismängderna exakt.

Företagaren Jarmo Hieto, energibolaget Loimuas operativa chef Karoliina Kärkäs och jord- och skogsbruksföretagaren Lauri Tapola vid en virkesterminal. Bakom dem syns högar av flis och oflisat virke.Transportföretagaren Jarmo Hieto (till vänster), Loimuas operativa chef Karoliina Kärkäs och jord- och skogsbruksföretagaren Lauri Tapola vid virkesterminalen.
 

När volymerna ökar kan terminalerna också jämna ut transport- och fliskapaciteten, som är en flaskhals under högsäsong.

– Uppvärmningsperioden är halva året, så flisningen och påfyllningen av terminalerna förlänger säsongen, vilket håller entreprenörerna och utrustningen sysselsatta. På vintern får vi sedan effektivt iväg stora massor, säger Hieto.

Han har ett önskemål till väglagen. Det skulle vara viktigt att sätta vägarna i skick. Med dagens tunga och långa virkestransportfordon är det svårt att köra på dåliga vägar.

För företaget är energiveden en ganska ny verksamhet, som Hieto vill utveckla tillsammans med aktörerna i branschen, till exempel Loimua. Förutom bolagets egna leveranser kommer det både flis och rundvirke till terminalen för flisning.

– Ett sådant här terminalkoncept är ett exempel på välplanerad och väl utövad företagsverksamhet. Verksamheten är långsiktig och bygger på ett ömsesidigt starkt förtroende med samarbetsparterna. Det är bra värden för företaget med tanke på driftssäkerhet och försörjningsberedskap. I den långa energiförsörjningskedjan är ett smidigt samarbete av högsta vikt, säger projektchefen Juha Niskanen om Skogscentralens projekt Tiesits utredning om energivedsterminaler.

Avverkar regelbundet energived

Den viktigaste länken i energivedskedjan är skogsägaren. Jord- och skogsbruksföretagaren Lauri Tapola i Tavastehus sköter regelbundet sin skog och tillsammans med sin pappa Lasse Toivonen dennes skog genom energiveds- och förstagallringsavverkningar. Det gör de som sågarbete.

– Lite beroende på stämplingspost gör jag energived främst av två slag, som kvistade slanor och helträd.

Tidigare gjorde han mest kvistade slanor. När priset på helträd har stigit i förhållande till kvistade slanor och även massaved, är största delen helträd.

– Dessutom är den mycket snabbare att tillverka med motorsåg, säger Tapola.

Han kör virket med traktor till ett tillfälligt samlingsställe, där det får torka i ett eller ett par år innan det flisas. Fliset förs antingen till terminalen eller direkt till anläggningen. Vid alla stämplingsposter satsar man på vägar med hårt underlag för att det ska gå att transportera också under tjällossningen.

En grävmaskin på en skogsväg, fotograferad från luften. Påp den har man monterat avverkningsutrustning och tar bort träd vid vägkanten. en person står och ser på.Lauri Tapola och Lasse Toivonen har regelbundet avverkat energived med motorsåg i sina skogar. I vår görs en gallring med avverkningsmaskin på 10 hektar, och samtidigt öppnar man också kanten till en skogsväg och åkerkanterna.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.